ชื่อ - นามสกุล :นายนฤมิตร ทองจัตุ
ตำแหน่ง :ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน
เลขานุการฯ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สมาชิกสภา อบต.
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : หัวหน้าส่วนราชการ
หน้าที่ในกลุ่ม :