หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน

หัวหน้าส่วนราชการ

 • thumbnail

  นายนฤมิตร ทองจัตุ

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  นายทองสุข แย้มประโคน

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • thumbnail

  นายบุญเหลือ บุญผุย

  ผอ.กองการศึกษา

 • thumbnail

  นายชัยพร ชินไธสง

  ผอ.กองช่าง

 • thumbnail

  นางสาวสุดารัตน์ โสรี

  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

 • thumbnail

  นางสาวมธุรส แสงดี

  ผอ.กองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นางจริยา ศรีพนม

  ผอ.กองคลัง

สำนักปลัด

 • thumbnail

  นายทองสุข แย้มประโคน

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • thumbnail

  นายสุรินทร์ สุทธิสา

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • thumbnail

  นางสาวรัชดาพร เสาร์สิงห์

  นักจัดการงานทั่วไป

 • thumbnail

  นางสาวสุชาดา เหล็กดี

  นักทรัพยากรบุคคล

 • thumbnail

  นายชัยวุฒิ ศรีจิตตรา

  นิติกร

 • thumbnail

  นางสุรีรัตน์ ตั้งประโคน

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นายคมกฤช จันทบาล

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • thumbnail

  นายณัฐวุฒิ ศรีโพนทัน

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • thumbnail

  นางสาวพรทิพย์ สิทธิเจริญพงศ์

  เจ้าพนักงานธุรการ(ลูกจ้างประจำ)

 • thumbnail

  นายนราธิป กองพนัสสัก

  พนักงานขับรถยนต์(สำนักปลัดฯ)

 • thumbnail

  นายปฐมภพ แป้นนางรอง

  พนักงานขับรถยนต์ (สำนักปลัด)

 • thumbnail

  นายสมปอง คดีเจือ

  นักการภารโรง

กองคลัง

 • thumbnail

  นางจริยา ศรีพนม

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • thumbnail

  นางจิราวรรณ สุบินวงศ์

  นักวิชาการเงินและบัญชี

 • thumbnail

  นางสาววรรณิภา นาดี

  นักวิชาการเงินและบัญชี

 • thumbnail

  นางสาวอัญญรินทร์ หิรัญสิริภัทร์

  นักวิชาการคลัง

 • thumbnail

  นางมญธุ์พิชา จิระอานนท์

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • thumbnail

  นายศิริชัย ทุ่มนอก

  เจ้าพนักงานพัสดุ

 • thumbnail

  นส.สิริกัญญา อุไรแข

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

กองช่าง

 • thumbnail

  นายชัยพร ชินไธสง

  ผอ.กองช่าง

 • thumbnail

  นายเทอดศักดิ์ เสนา

  นายช่างโยธา

 • thumbnail

  นายประเทือง บุญสิทธิ์

  นายช่างโยธา

 • thumbnail

  นายธัญพิศิษฐ์ ดำรงศักดิ์

  ช่างไฟฟ้า

 • thumbnail

  จ่าสิบตรีสุทธิชัย วรรณทรวง

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นายวิโรจน์ เพชรชุมแสง

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กองการศึกษา ศาสนาฯ

 • thumbnail

  นายบุญเหลือ บุญผุย

  ผอ.กองการศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวนารีรัตน์ ศรีพรหม

  นักวิชาการศึกษา

 • thumbnail

  นางถิรนันท์ วัระนันทสิทธิ์

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นางมณีวรรณ จตุเทน

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นางสมธิดา สำราญรัมย์

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นางสุภาพร บุตดาวัน

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นางอัญชรีพร ศรีเมือง

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นายสมพงษ์ จ่าภา

  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

 • thumbnail

  นายวุฒิชัย อุไรมาลย์

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางสาวบัวจันทร์ ศรีบุปผา

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

กองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นางสาวมธุรส แสงดี

  ผอ.กองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นางอุไรวรรณ ด้วงโพนทัน

  นักพัฒนาชุมชน

กองส่งเสริมการเกษตร

 • thumbnail

  นางสาวสุดารัตน์ โสรี

  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

 • thumbnail

  นายพันทวี สีดา

  คนงานทั่วไป

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • thumbnail

  นายธีระศักดิ์ บุญเกิด

  นักวิชาการสุขาภิบาล (รักษาราชการแทนผอ.กองสาธารณสุข)